Výpočty.eu

Podmínky

Odpovědnost Naše webové stránky a materiály na našich webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“. V rozsahu povoleném zákonem neposkytujeme žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto odmítáme a negujeme všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení duševního vlastnictví, nebo jiné porušení práv. V žádném případě neponeseme my ani její dodavatelé odpovědnost za jakoukoli následnou ztrátu, kterou utrpíte nebo utrpíte vy nebo jakákoli třetí strana v důsledku používání nebo nemožnosti používat tuto webovou stránku nebo materiály na této stránce, a to i v případě, že jsme my nebo oprávněný zástupce byli upozorněni ústně nebo písemně o možnosti takové škody. V kontextu této smlouvy „následná ztráta“ zahrnuje jakoukoli následnou ztrátu, nepřímou ztrátu, skutečný nebo předpokládaný ušlý zisk, ztrátu užitku, ztrátu příjmů, ztrátu podnikání, ztrátu dobrého jména, ztrátu příležitosti, ztrátu úspor, ztráta reputace, ztráta použití a/nebo ztráta či poškození dat, ať už na základě zákona, smlouvy, spravedlnosti, deliktu (včetně nedbalosti), odškodnění nebo jinak. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.